E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi!

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı VUK genel tebliğinde; 421 sıra numaralı VUK genel tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak E-Fatura ve E-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihracat işlemlerinde E-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu tebliğ ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi aşan mükellefler ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olan E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler, ihraç faturalarında da E-fatura ve E-defter kapsamına alınmıştır.

Bahsi geçen mükellefler 2015 yıl sonuna kadar başvuru işlemlerini tamamlayıp 01.01.2016 tarihi itibariyle E-fatura kesmek zorundadırlar.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.